Stichting Darus-Salaam

Spirituele groei en ontplooing stimuleren en ondersteunen.


2014-2015
Ons Bescheiden Begin
De diversiteit aan nationaliteiten en culturen is geen reden voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling..!
2016
een Stichting is Geboren
Stichting Daru-salaam is opgericht in 2016 en heeft het principe van mens-georiënteerd opereren als speerpunt genomen en heeft haar activiteiten volgens dit principe vormgegeven.!
2017
Eerst Locatie
Eerst hebben wij een plek gevonden op mint straat Capelle aan den ijssel. Het was een kleine ruimte, maar genoeg om onze Stichting te starten!
2018
Huidige Locatie
Het is op De Terp winkel-centrum, een gezellige buurt en het is makkelijk te breiken met de openbare vervoer.!
Deel uitmaken
Van onze
Geschiedenis!

Doelstelling

De stichting heeft tot doel om voor de achterban van de stichting ‘’de Somalische gemeenschap in Capelle en omstreken’’ maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap met name jongeren en mensen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving ten alle tijde centraal. De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).
Integratie
Integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van onze stichting geen keuze, maar een ´must´. Nieuw- en oudkomers dienen zich de geschreven en ongeschreven regels eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Nadrukkelijk vermelden wij hier volledigheidshalve dat dit een proces is wat van twee kanten moet komen. In gesprek gaan, voorlichting en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.
Emancipatie
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen. Assimilatie wijzen wij af, evenals het krampachtig vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst.
Participatie
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit komt onder andere neer op een actieve opstelling op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving.